Act constitutiv

Home / Act constitutiv

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIATIEI

“ASOCIATIA EXPERTILOR RECOMANDATI DIN MEDICINA LEGALA”

Subsemnatii:
1. LESNIC SORIN-FLAVIU
2. VOLSITZ PAUL
3. GHEORGHE OVIDIU-MIRCEA
4. MUCICHESCU PAUL-DAN
5. COSTESCU MIHNEA
In conformitate cu prevederile art 1 din Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 – cu privire la asociatii si fundatii, am hotarat sa infiintam o asociatie in scopul de a reprezenta si promova interesele expertilor recomandati din medicina legala, atat in Romania cat si in afara Romaniei, initierea de propuneri legislative pentru imbunatatirea legislatiei in domeniul medicinei legale, organizarea de parteneriate private sau publice-private in scopul informarii expertilor medico-legali recomandati, precum si a publicului larg cu privire la domeniul medico-legal, organizarea de conferinte cu teme dedicate expertilor medico-legali recomandati, incheierea de parteneriate cu organizatii romane sau straine cu acelasi profil.

Art. 1. Denumirea asociatiei

Denumirea este Asociatia “EXPERTILOR RECOMANDATI DIN MEDINIA LEGALA”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 177944, eliberata de Ministerul Justitiei la data de 01.11.2019, urmand ca actele si inscrisurile eliberate de societate, facturile, scrisorile, publicatiile si altele sa indice in mod obligatoriu aceasta denumire.

Art. 2. Sediul asociatiei

Sediul asociatiei va fi situat in Comuna MILCOV, Sat Milcovu din Deal, str. Principal nr. 20, jud. Olt.
In functie de interesele sale, asociatia va putea infiinta filiale atat in Romania cat si in strainatate, prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor.
Filialele se pot infiinta si organiza cu respectarea prevederilor statutului Asociatiei, in conditiile legii.

Art.3 Durata de functionare a asociatiei

Durata asociatiei este nedeterminata, incepand cu data inregistrarii acesteia in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 4. Patrimoniul asociatiei

4.1. Patrimoniul initial al asociatiei este de 200 lei, varsat in totalitate la data constituirii Asociatiei.
4.2. Patrimoniul initial al asociatiei poate fi completat cu venituri obtinute de asociatie, conform prezentului act constitutiv.
4.3. Veniturile obtinute de asociatie pot proveni din:
– aporturile in numerar sau in natura ale membrilor, ulterioare infiintarii Asociatiei;
– cotizatia membrilor;
– donatii ale persoanelor fizice si juridice din tara si strainatate, donatiile urmand a fie acceptate de Comitetul Director;
– venituri rezultate din activitatile economice directe;
– subscriptii publice;
– dobanzi la sumele depuse in conturile bancare, care vor fi deschise atat in lei cat si in valuta.
4.4. Patrimoniul Asociatiei este format din patrimoniul initial si din:
– cotizatia membrilor;
– donatii ale personelor fizice si juridice romane sau straine, sponsorizari sau legate, donatiile urmand a fi acceptatet de Comitetul Director;
– venituri rezultate din activitatile economice directe;
– subscriptii publice;
– dobanzi la sumele depuse in conturile bancare, in lei sau valuta, deschise la banci din Romania.
Patrimoniul constituit de membrii fondatori apartine in totatlitate asociatiei.
Patrimoniul asociatiei este indivizibil si netransmisibil.
Patrimoniul asocietiei poate fi majorat prin contributii in natura sau numerar, numerarul urmand a fi depus si pastrat in conturile bancare ale Asociatiei.
La incheierea anului calendaristic, sumele existente in conturile asociatiei, lei sau valuta, vor fi reportate pentru asigurarea activitatii asocietiei pentru anul viitor.
4.5. Membrii activi ai asociatiei vor plati o cotizatie lunara de 100 Lei.

Art. 5. Activitati economice ale asociatiei

5.1. Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au un caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al acesteia.
5.2. Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor sociatati comerciale, daca nu se reinvestesc in acesleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei. .

Art. 6. Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei.

sociatia isi va exercita drepturile si isi va asuma obligatiile prin organele sale de conducere, administrare si control, asa cum rezulta din prezentul act constitutiv.
Organele de conducere, administratie si control ale Asociatiei sunt:
1. Adunarea Generala a Asociatilor;
2. Comitetul Director;
3. Cenzorul.
6.1. Adunarea generala este compusa din membrii fondatori:
1. LESNIC SORIN-FLAVIU
2. VOLSITZ PAUL
3. GHEORGHE OVIDIU-MIRCEA
4. MUCICHESCU PAUL-DAN
5. COSTESCU MIHNEA
6.2. Comitetul Director este compus din 1 presedinte si 1 vicepresedinte si 1 secretar, astfel:
a) Presedintele Asociatiei este numit de Adunarea Generala a Asociatilor Dl LESNIC SORIN-FLAVIU
b) Vicepresedinte al Asociatiei va fi:
– COSTESCU MIHNEA
c) Secretar al Asociatiei va fi:
– GHEORGHE OVIDIU-MIRCEA
6.3. Cenzorul
Activitatea financiar-contabila a Asociatiei va fi coordonata de catre un cenzor numit, de catre Comitetul Director, in persoana Dnei NITA OLIMPIA si al Carnetului de expert contabil, membru CECCAR nr. 2375/2012.

Art. 7. Persoana imputernicita

Subsemnatii, membrii fondatori, imputernicim pe dl. Avocat Chiosan N Bogdan sa efectuze toate actele si faptele necesare pentru inregistrarea si dobandirea personalitatii juridice de catre Asociatia EXPERTILOR RECOMANDATI DIN MEDICINA LEGALA.

Art. 8. Prezentul act constitutiv intra in vigoare la data semnarii lui.

Redactat si semnat in 4 (patru) exemplare, in limba romana, toate avand aceeasi valoare juridica, din care unul ramane la avocat si trei s-au eliberat partilor.

MEMBRII FONDATORI:
LESNIC SORIN-FLAVIU
VOLSITZ PAUL
MUCICHESCU PAUL-DAN
COSTESCU MIHNEA
GHEORGHE OVIDIU-MIRCEA