Statut

Home / Statut

ASOCIATIA
“ASOCIATIA EXPERTILOR RECOMANDATI DIN MEDICINA LEGALA”
STATUT

Subsemnatii::
1. LESNIC SORIN-FLAVIU
2. VOLSITZ PAUL
3. GHEORGHE OVIDIU-MIRCEA
4. MUCICHESCU PAUL-DAN
5. COSTESCU MIHNEA
In conformitate cu prevederile art 1 din Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 – cu privire la asociatii si fundatii, am hotarat sa infiintam o asociatie in scopul de a reprezenta si promova interesele expertilor recomandati din medicina legala si a expertilor independenti autorizati in domeniul medico-legal, atat in Romania cat si in afara Romaniei, initierea de propuneri legislative pentru imbunatatirea legislatiei in domeniul medicinei legale, organizarea de parteneriate private sau publice-private in scopul infomarii expertilor medico-legali recomandati, precum si a publicului larg cu privire la domeniul medico-legal, organizarea de conferinte cu teme dedicate expertilor medico-legali recomandati, incheierea de parteneriate cu organizatii romane sau straine cu acelasi profil

Art. 1. Denumirea asociatiei

Denumirea este Asociatia “EXPERTILOR RECOMANDATI DIN MEDINIA LEGALA”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 177944, eliberata de Ministerul Justitiei la data de 01.11.2019, urmand ca actele si inscrisurile eliberate de societate, facturile, scrisorile, publicatiile si altele sa indice in mod obligatoriu aceasta denumire.
De asemenea, Asociatia va putea utiliza denumirea abreviata A.E.R.M.L. in toate actele, documentele care vor emana catre terte persoane fizice sau juridice, autoritati publice locale sau centrale, dupa caz.

Art. 2. Sediul asociatiei

Sediul asociatiei este in Comuna MILCOV, Sat Milcovu din Deal, str. Principala nr. 20, jud. Olt.
In functie de interesele sale, asociatia va putea infiinta filiale atat in Romania cat si in strainatate, prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor.
Filialele se pot infiinta si organiza cu respectarea prevederilor statutului Asociatiei, precum si a prevederilor legale in conditiile vigoare.

Art.3 Durata de functionare a asociatiei

Durata asociatiei este nelimitata, incepand cu data inregistrarii acesteia in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 4. Scopul Asociatiei

Scopul Asociatiei Expertilor Recomandati din Medicina-Legala consta in:
– promovarea imaginii serviciilor profesionale si a imaginii calitatii (brand-ului) de “expert medico-legal recomandat” si de ,,expert independent autorizat in domeniul medico-legal” pe teritoriul Romaniei, conform definitiilor, criteriilor de eligibilitate si procedurilor descrise in Regulamentul de Functionare (ROF). Experti medico-legali recomandati sau expertii independenti autorizati in domeniul medico-legal exista pentru orice aceasta categorie de servicii profesionale, acestia diferentiindu-se (in sensul AERML), prin satisfacerea unui set de cerinte generice si a unora specifice fiecarui tip de serviciu.
– formarea si dezvoltarea unei baze de date accesibila on-line de catre expertii din domeniul medico-legal, care sa cuprinda toate persoanele a caror calitate este de “expert medico-legal recomandat ” sau de ,,expert independent autorizat medico-legal” in acceptiunea Noului Cod de Procedura penala (conform ROF), membrii ai Asociatiei.
– armonizarea prevederilor Codului Deontologic in activitatea curenta a expertilor medico-legal recomandati sau a expertilor independenti autorizati in domeniul medico-legal (membri AERML), respectiv in contextul serviciilor profesionale, prin ,,standardizarea’ serviciilor oferite si a modului de abordare/derulare – in relatiile cu clientii;
– promovarea si pozitionarea a AERML, ca:
a. principala resursa (loc de intalnire a cererii cu oferta) – pentru competente profesionale deosebite;
b. registru pluridisciplinar de competente profesionale din Romania care actioneaza ca un „cine este cine” intre experti, facilitand networkingul (comunicarea, colaborarea, cresterea concurentei, imbunatatirea serviciilor, accelerarea procesului de asumare a unor deontologii in cadrul serviciilor profesionale; etc)
c) faciliteaza identificarea expertilor medico-legali recomandati si a expertului independent autorizat in domeniul medico-legal, profesionisti cu experienţa relevanta, prin promovarea acestora de catre AERML, precum si serviciile pe care acestia le pot oferi (inclusiv realizari, success, istoric, etc);
– cresterea numarului de parteneriate si colaborari:
a. cu diferite asociatii profesionale, organizatii, institutii, organisme, personalitati marcante din tara si strainatate – care sunt compatibile cu scopul si obiectivele AERML
b. intre membrii (contributii la networking) prin organizarea de intalniri, conferinte, simpozionare despre si inlegatura cu competentele expertilor (membri AERML)
– indica unde/cum ar putea fi trimise si analizate feedback-uri ale beneficiarilor serviciilor expertilor medico-legali (in special cele nesatisfacatoare);
– conceperea, initierea, sprijinirea de proiecte si programe (proprii, in parteneriat dar si cele ale altor organizatii) – care promoveaza imaginea si serviciile profesionale oferite de expertilor medico-legal recomandati;
– sustinere si implicare in proiecte de cercetare stiintifica derulate de membri sau parteneri ai Asociatiei, în parteneriate cu alte institutii, si publicarea rezultatelor obtinute;
– sprijinirea financiara/logistica a programelor, actiunilor, evenimentelor, manifestarilor – ce promoveaza si sustin obiectivele AERML;
– sprijinirea si initierea actiunilor de marketing si PR pentru cunoasterea activitatii Asociatiei si a membrilor sai implicit;
– completarea patrimoniului necesar AERML (prin achizitii, donatii, subscriptie publica etc.);
– promovarea voluntariatului privind activitatile Asociatiei;
– transfer de know-how prin infiintarea unui sistem de schimb de informatii (prin intermediul mediului on-line, media, brosurilor, pliantelor etc) intre potentialii beneficiari, precum: institutii, asociatii profesionale, informatii privind continutul asistentei publice si accesibilitatea fondurilor (structurale, locale, USAID, speciale etc) pentru initierea si implementarea proiectelor cu finantare europeana si nu numai etc, in sensul:
a. Asigurarii sprijinului necesar pentru implementarea si absorbtia eficienta, eficace, transparenta a fondurilor structurale;
b. Maririi gradului de absorbtie a fondurilor europene in vederea facilitarii accesului beneficiarilor la servicii profesionale de calitate:
i. diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale
ii. asigurarea asistentei tehnice de specialitate in activitati de expertiza, evaluare, consiliere si alte servicii profesionale pentru elaborarea diferitelor studii, strategii, fise etc, prin asigurarea unui proces de implementare a instrumentelor structurale in Romania in conformitate cu principiile si regulile de parteneriat, programare, evaluari, comunicare si management;
iii. intarirea capacitatii administrative de gestionare a fondurilor europene pentru imbunatatirea sistemului de gestionare a acestora
– informarea si atragerea societatii civile ( in special a utilizatorilor si beneficiarilor de servicii profesionale) in scopul realizarii obiectivului Asociatiei si a promovarii membrilor acesteia;
– organizarea de conferinte, seminarii si alte asemenea manifestari, în tara si strainatate;
– elaborarea si implementarea in piata de profil unei publicatii periodice in scopul promovarii activitatii asociatiei si/sau a membrilor acesteia, prezentarii unor studii de caz, etc.;
– organizeaza/contribuie la organizarea unor actiuni de dezvoltare profesionala si/sau formare profesionala continua a expertilor medico-legali recomandati, in special a membrilor AERML;
– asigurarea instruirea continua a expertilor medico-legali recomandati si asigura consiliere de specialitate personale interesate sa dobandeasca calitatea de expert medico-legal recomandat;
– elaboreaza cod de etica si deontologie profesionala, specific activitatii medicului legist expert recomanda si a expertului independent autorizat in domeniul medico-legal, care, dupa aprobarea sa, prin votul asociatiei, va deveni obligatoriu de aplicat si implementat de catre toti membrii asociatiei;
– reprezinta si promoveaza interesele expertilor recomandati si a expertului independent autorizat din domeniul medico-legal , membri AERML, atat in Romania cat si in afara Romaniei;
– initiaza si promoveaza propuneri legislative pentru imbunatatirea legislatiei in domeniul medicinei legale din Romania;
– organizeaza parteneriate private sau publice-private in scopul informarii expertilor medico-legali , precum si a publicului larg cu privire la domeniul medico-legal;
– va reprezenta membrii Asociatiei in relatia cu autoritatile locale si centrale, inclusiv de cele profil, in vederea promovarii si protejarii calitatii de expert medico-legal ;
– incheierea de parteneriate cu organizatii romane sau straine cu acelasi profil.

Art. 5. Obiectul de activitate

Asociatia Asociatiei Expertilor Recomandati din Medicina-Legala va desfasura in realizarea scopului propus urmatoarele activitati:
1. promovarea imaginii serviciilor profesionale si a imaginii calitatii (brand-ului) de “expert medico-legal recomandat” si cea de ,,expert independent autorizat in domeniul medico-legal” pe teritoriul Romaniei, conform definitiilor, criteriilor de eligibilitate;
2. facilitarea identificarii expertilor medico-legali recomandati si a expertilor independenti autorizati in domeniul medico-legal”, profesionisti cu experienţa relevanta, prin promovarea acestora de catre AERML, precum si serviciile pe care acestia le pot oferi (inclusiv realizari, success, istoric, etc);
3. reprezentarea si promovarea intereselor acestor experti din medicina legala, membri AERML, atat in Romania cat si in afara Romaniei;
4. initierea si promovarea de propuneri legislative pentru imbunatatirea legislatiei in domeniul medicinei legale din Romania;
5. organizarea unor parteneriate private sau publice-private in scopul informarii expertilor medico-legali precum si a publicului larg cu privire la domeniul medico-legal;
6. reprezentarea membrilor Asociatiei in relatia cu autoritatile locale si centrale, inclusiv de cele profil, in vederea promovarii si protejarii calitatii de expert medico-legal recomandat sau cea de expert independent autorizat in domeniul medico-legal;
7. sprijinirea si initierea actiunilor de marketing si PR pentru cunoasterea activitatii Asociatiei si a membrilor sai implicit;
8. incheierea de parteneriate cu organizatii romane sau straine cu acelasi profil pentru elaborarea si promovarea in parteneriat cu autoritatile publice locale si centrale a unor proiecte cu finantare din fonduri europene.
Art.6. Patrimoniul asociatiei
Patrimoniul initial al asociatiei este de 200 lei, varsat in totalitate la data constituirii asociatiei.
Patrimoniul initial al asociatiei poate fi completat cu venituri obtinute de asociatie, conform prezentului Statut.
Veniturile obtinute de asociatie pot proveni din:
– aporturile in numerar sau in natura ale membrilor, ulterioare infiintarii asociatiei;
– cotizatia membrilor;
– donatii ale persoanelor fizice si juridice din tara si strainatate, donatiile urmand a fi acceptate de Comitetul Director;
– venituri rezultate din activitatile economice directe;
– subscriptii publice;
– dobanzi la sumele depuse in conturile bancare, care vor fi deschise atat in lei cat si in valuta.
Patrimoniul constituit de membrii fondatori apartine in totalitate asociatiei.
Patrimoniul asociatiei este indivizibil si netransmisibil.
Patrimoniul asocietiei poate fi majorat prin contributii in natura sau numerar, numerarul urmand a fi depus si pastrat in conturile bancare ale Asociatiei.
La incheierea anului calendaristic, sumele existente in conturile asociatiei, lei sau valuta, vor fi reportate pentru asigurarea activitatii asociatiei pentru exercitiul financiar urmator.
Membrii activi ai asociatiei vor plati o cotizatie lunara de 100 Ron.

Art. 7. Activitati economice ale asociatiei

Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au un caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al acesteia.
Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor sociatati comerciale, daca nu se reinvestesc in acesleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.

Art. 8. Dobandirea si incetarea calitatii de membru

Asociatia este persoana juridica constituita prin vointa membrilor fondatori.
Asociatia poate avea urmatoarele categorii de membrii:
– membrii fondatori;
– membrii;
– membrii sustinatori;
– membrii de onoare.
Poate detine calitatea de membru al Asociatiei orice medic legist, cu drept de libera practica, care este de acord cu strategia si obiectivele Asociatiei, care se obliga sa respecte prezentul statut.
Dobandirea calitatii de membru se face pe baza cererii de inscriere adresata Presedintelui Asociatiei, care o prezinta spre aprobare Consiliului Director la prima sedinta.
Dupa aprobarea cu unanimitate de voturi a cererii de inscriere, solicitantul va achita taxa de inscriere stabilita de Adunarea Generala a Asociatilor sau de Consiliul Director, dupa caz.
Calitatea de membru invitat al Asociatiei se obtine in urma aprobarii cererii de inscriere prin hotarare a Consiliului Director.
Calitatea de membru invitat constituie un statut intermediar inainte de acceptarea ca membru cu drepturi depline, astfel ca nu confera drept de vot, ci doar dreptul de a participa ca invitat la Adunarea Generala de ratificare a inscrierii.
Aceasta calitate inceteaza automat la data dobandirii calitatii de membru cu drepturi depline sau la data adoptarii de catre Adunarea Generala a hotararii de respingere a inscrierii.
In caz de respingere a cererii de inscriere, hotararea se considera definitiva si se comunica solicitantului fara sa fie necesara motivarea respingerii cererii. .
Calitatea de membru cu drepturi depline al Asociatiei se dobandeste dupa adoptarea de catre Adunarea Generala a hotararii de ratificare a inscrierii, cu majoritate simpla din totalul voturilor.
Calitatea de membru al asociatiei inceteaza prin neachitarea cotizatiei in termenul stabilit prin Hotararea Adunarii Generale, prin atitudine neloiala fata de asociatie, denigrarea imaginii asociatiei, neparticiparea la activitatile asociatiei sau orice alte cauze contrare legilor romane in vigoare.

Art. 9. Drepturi si obligatii ale membrilor asociatiei

Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi statutare:
a) sa participe la activitatile asociatiei;
b) sa foloseasca dotarile materiale ale asociatiei conform obiectivelor acesteia;
c) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere si control;
d) sa beneficieze de toate formele de aparare si sprijin de care dispune asociatia;
e) sa-si exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problema;
f) sa conteste hotararile consiliului director si sa ceara convocarea Adunarii Generale daca sunt sustinuti prin semnaturi de 50 %+1 din membri;
g) sa renunte la calitatea de membru printr-o demisie scrisa si adresata Consiliului Director.
Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii statutare:
a) sa cunoasca si sa respecte statutul asociatiei;
b) sa contribuie la indeplinirea scopului asociatiei,
c) sa nu angajeze asociatia in nici o activitate fara mandat din partea Consiliului Director;
d) sa plateasca cotizatia in valoarea stabilita de Adunarea Generala a Asociatilor.

Art. 10 Dreptul la vot

Fiecare membru al Asociatiei are dreptul la un singur vot. Un membru al Asociatiei poate vota pentru un membru absent, numai in cazul in care membrul absent va comunica, in prealabil, Comitetului Director persoana imputernicita.
Hotararile Adunarii Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data la care au luat la cunostinta de prevederile hotararii ce urmeaza a fi contestata sau de la data la care a avut loc sedinta.

Art. 11. Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei.

Asociatia isi va exercita drepturile si isi va asuma obligatiile prin organele sale de conducere, administrare si control, asa cum rezulta din prezentul act constitutiv.
Vointa asociatiei ca persoana juridica se manifesta prin aceste organe ale sale, asociatia urmand sa raspunda de toate faptele sale savarsite prin aceste organe in timpul exercitarii atributiilor lor.
Organele de conducere, administratie si control ale asociatiei sunt:
1. Adunarea Generala a Asociatilor;
2. Comitetul Director;
3. Cenzorul.
Adunarea Generala a Asociatilor
Adunarea Generala se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare, care vor putea fi tinute inclusiv prin teleconferinta sau videoconferinta, dupa caz. Adunarea Generala ordinara are loc odata pe an, in prima decada a lunii Mai.
Adunarea Generala extraordinara este convocata la propunerea Comitetului Director printr-o hotarare adoptata cu majoritate simpla sau din initiativa a 1/3 dintre membrii asociatiei prin lista de semnaturi. Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai.
In cazul neprezentarii se convoaca o noua Adunare Generala, la interval de cel putin o saptamana, care se considera legal constituita, indiferent de numarul membrilor prezenti.
Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
– alege si revoca Comitetul Director si Cenzorul;
– modifica statutul asociatiei, adopta si modifica Regulamentul de ordine interioara;
– decide asupra problemelor formulate de Comitetul Director cu aprobarea majoritatii calificate a acestuia sau asupra problemelor formulate de catre minimum 1/3 dintre membrii asociatiei;
– initiaza propuneri privind raporturile asociatiei cu organele administratiei de stat, cu alte persoane juridice sau persoane fizice;
– hotaraste, in mod accesoriu, cu majoritate calificata, infiintarea de societati comerciale;
– propune cu majoritate calificata divizarea, fuzionarea si desfiintarea asociatiei. In acelasi mod se adopta si hotararile de afiliere, cooperare cu alte societati, asociere cu societati in plan national si international;
– analizeaza informarea si raportul privind activitatea desfasurata de Comitetul Director si ia hotarari in acest sens;
– aproba bugetul si bilantul contabil;
– la solicitarea a 2/3 din membrii asociatiei pe baza de lista de semnaturi, poate decide alegeri anticipate si inlaturarea Comitetului Director cu votul majoritatii calificate.
Hotararile Adunarii Generale vor fi adoptate cu majoritate simpla de voturi, acestea putand fi semnate si comunicate de catre membrii inclusiv prin e-mail sau fax, cu conditia ca pana la finele unui exercitiu financiar aceste hotarari sa fie semnate si in original de catre membrii participanti la sedintele organizate prin teleconferinta sau videoconferinta, dupa caz. .
Comitetul Director
Comitetul Director este compus din membrii alesi dintre membrii fondatori sau dintre cei care au o vechime de peste cinci ani, alesi individual pe functii, prin vot secret cu ocazia intrunirii majoritatii calificate a Adunarii Generale.
Administrarea asociatiei si numirea personalului se vor face de catre Comitetul Director.
Comitetul Director se compune din 1 presedinte, 1 vicepesedinte si 1 secretar.
Mandatul Comitetului Director este de 4 ani, revocarea lui se poate face de catre Adunarea Generala, prin majoritate simpla de voturi. Comitetul Director se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie prin convocarea sa de catre presedinte, iar in mod extraordinar la cererea a 1/3 din membrii sai. Sedintele Comitetului Director vor putea fi tinute prin teleconferinta sau videoconferinta, cu conditia incheierii ulterior a unui proces-verbal de sedinta, acre va fi semnat de catre membrii participanti.
Hotararile Comitetului Director se adopta pe baza majoritatii simple.
Comitetul Director are urmatoarele competente:
a) asigura aplicarea hotararilor Adunarii Generale;
b) prezinta Adunarii Generale anual raportul de activitate;
c) prezinta la inceputul fiecarui an Adunarii Generale proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru aprobare ;
d) realizeaza proiecte de strategie ale asociatiei;
e) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
f) administreaza patrimoniul asociatiei si conduce activitatile acesteia.
Activitatea Consiliului Director este condusa de presedintele asociatiei sau de vicepresedintele asociatiei cu mandat experes din partea presedintelui, in cazul in care acesta lipseste.
Atributiile Comitetului Director vor fi completate si prin Regulamentul de ordine interioara al asociatiei.
Sedintele Adunarii Generale cat si ale Comitetului Director se tin la sediul asociatiei in conditiile respectarii prevederilor statutare.
Cu aceasta ocazie se intocmesc procese-verbale care vor fi semnate de catre membrii Comitetului Director prezenti.
Presedintele Asociatiei reprezinta de drept asociatia in raport cu persoanele juridice si fizice si are drept de semnatura in banca.
De asemenea, drept de semnatura in banca si limitat la operatiunile bancare mai au drept de semnatura contabilul si casierul, dar numai cu aprobarea scrisa prealabila a presedintelui.
Presedintele isi asuma conducerea curenta a asociatiei si reprezentarea in relatiile cu tertii. Presedintele poate delega indeplinirea atributiilor sale vicepresedintilor.
Atributiile presedintelui sunt:
– conducerea operativa a activitatii asociatiei;
– pastrarea documentelor asociatiei;
– rezolvarea corespondentei asociatiei;
– organizarea si coordonarea calendarului de activitati al asociatiei in conformitate cu deciziile Comitetului Director;
– coordonarea bazelor de date ale asociatiei.
Atributiile presedintelui vor fi completate si cu alte atributii prin Regulamentul de ordine interioara al asociatiei, in functie de activitatea desfasurata la momentul respectiv.
Cenzorul
Controlul economico-financiar al asociatiei va fi efectuat de catre Cenzor, propus de Comitetul Director si ales de Adunarea Generala, cu urmatoarele atributii:
– verifica gestiunea Asociatiei de cel putin doua ori pe an si ori de cate ori considera necesar;
– controleaza si aduce la cunostinta Comitetului Director neregulile constatate in evidenta activitatii financiar-contabile;
– propune masuri si actiuni concrete de remediere si inlaturare a neregulilor;
– prezinta anual Adunarii Generale un raport privitor la activitatea desfasurata.

Art. 12. Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea Asociatiei

Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea Asociatiei se face conform legislatiei in vigoare prin hotararile Adunarii Generale a Asociatilor adoptate cu majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor cu drept de vot.

Art. 13. Dizolvarea si lichidarea Asociatiei

Asociatia se dizolva si intra in lichidare in urmatoarele situatii:
a) cand scopul pentru care a fost infiintata nu mai poate fi indeplinit, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se face modificarea schimbarea acestui scop;
b) in situatia imposibilitatii constituirii Adunarii Generale in conformitate cu Statutul Asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de 1 (un) an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generala sau Consiliul Director trebuia constituit;
c) reducerea numarului de asociati sub limita stabilita de lege, daca acesta nu a fost completat timp de 3 luni.
Constatarea dizolvarii in aceste cazuri se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, si in urmatoarele situatii:
a) cand Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
b) cand Asociatia a devenit insolvabila;
c) daca Asociatia, prin natura scopurilor sau obiectivelor propuse urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile si aceste activitati se desfasoara fara autorizatiile respective.
In cazul dizolvarii Asociatiei bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise catre pesoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-un protocol de predare-primire pe baza inventarului intocmit de lichidator.
In cazul desfiintarii asociatiei, patrimoniul acesteia se va dona altor organizatii non guvernamentale cu caracter social. Asociatia este deschisa colaborarii cu alte organizatii civice, institutii publice si organisme publice sau private.

Art. 14. Dispozitii finale

Prezentul Statut se completeaza cu prevederile Actului Constitutiv al Asociatiei, precum si cu dispozitiile O.G. nr. 26/2000, modificata.
Prezentul Statut a fost semnat in 4 exemplare originale, in limba romana.

Membrii fondatori:
LESNIC SORIN-FLAVIU
VOLSITZ PAUL
MUCICHESCU PAUL-DAN
COSTESCU MIHNEA
GHEORGHE OVIDIU-MIRCEA